Ephesians 3:14-21
Previous
Ephesians 3:1-13
Next
Prayer